شهادت لاله ها را چیدنی کرد/
به چشم دل خدا را دیدنی کرد/
ببوس ای خواهرم قبر برادر/
شهادت سنگ را بوسیدنی کرد
 بهروزصبوری شهید کجا؟  بهروزصبوری حقیرکجا؟ 
کاش بجای تشابه اسمی درراه وروش نیز باتو تشابه داشته باشم ورسم عاشقی یادم دهند.
دریافت

 

مادری که پس از 31سال به آرزویش رسید