حصیلات دانشگاهی


دکترا, تربیت بدنی و علوم ورزشی, دانشگاه گیلان, , 1390.
 

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 

1. M. Farbod, A. Safania, M. Boroumand devlagh, B. Farahabadai, S. naqshbandi, "Designing a model for development of the occupation of postgraduate alumni graduated in physical education and sport sciences course from Islamic Azad University by an eco-systemic approach" , International Journal of Sport Finance, 2020.
2. A. Azimi delarestaghi, S. Razavi, M. Boroumand devlagh, "Identifying the Consequences of Strategic Entrepreneurship in Sports Business" , Annales of applied sport science, Vol.5, pp.79-85, 2017.
3. A. Khadem, M. Boroumand devlagh, M. Salari, "Effective Factors on Reducing the Number of Spectators in Iran Football Premier League" , Annals of Applied Sport Science, Vol.4, pp.59-66, 2016.
4. H. Hadian, M. Boroumand devlagh, S. Amirnejad, M. Najafi, "Obstacles Facing the Iranian Basketball Academy" , Annals of Applied Sport Science, Vol.4, pp.41-50, 2016.
5. A. Khadem, M. Boroumand devlagh, M. Razavi, A. H., "A Study on Administrative Economic Structural and Legal Obstacles to Privatization of Iranian Sports Clubs to be listed on Stock Exchange (SE)" , International journal of sport studies, Vol.5, pp.502-507, 2015.
6. H. G., A. Eftekhari, M. Boroumand devlagh, M. D., "The Prioritization of Barriers to the development of women s football championship sports in Iran" , International journal of sport studies, Vol.5, pp.197-205, 2015.
7. M. Boroumand devlagh, V. Shojaei, "Study of the Barriers to the Development of Sports-for-all in Golestan Province Iran" , International journal of sport studies, Vol.5, pp.350-354, 2015.
8. M. Boroumand devlagh, A. F., A. Eskandari, "Ranking of managerial parameters impacting upon performance of football referees in Iran" , International journal of sport studies, Vol.5, pp.193-196, 2015.
9. S. Ghaderi, M. Boroumand devlagh, S. Hosseini, "Investigating of dimensions condition organizational indifference in the staff of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province Sport Organization" , International journal of sport studies, Vol.5, pp.42-47, 2015.
10. S. Ghafarzadeh, M. Boroumand devlagh, M. Hami, "Relationship between Organizational Indifference and Organizational Silence in Employees of Youth and Sport Offices in Mazandaran Province" , International journal of sport studies, Vol.5, pp.296-300, 2015.
11. A. S., M. Boroumand devlagh, A. KH., "Explanation of service quality-satisfaction-loyalty process model in Private and Public Indoor Pools in Alborz Province" , ADVANCES IN ENVIRONMENTAL BIOLOGY, Vol.10, pp.1663-1670, 2014.
12. S. Ghaderi, M. Boroumand devlagh, S. Hosseini, "INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATION JUSTICE AND ORGANIZATIONAL INCURIOSITY IN THE STAFF OF KOHGILUYEH AND BOYER-AHMAD PROVINCE SPORT AND ADOLESCENT ORGANIZATION" , INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT LIFE SCIENCES, Vol.4, pp.12698-12703, 2014.
13. S. S., T. Ashouri, M. Boroumand devlagh, A. F., "THE IMPACT OF KNOWLEDGE SHARING ON ENTREPRENEURSHIP IN SPORT ORGANIZATIONS" , INDIAN JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH, Vol.7, pp.955-958, 2014.
14. T. Ashouri, M. Boroumand devlagh, "The Relationship between Knowledge Management and the Process of Entrepreneurship in Sport Organizations" , Annals of Applied Sport Science, Vol.2, pp.41-56, 2014.
15. T. Ashouri, S. S., M. Boroumand devlagh, A. F., "The Impact of Knowledge Management on Competitive Opportunities Discovery in Sport organizations" , Journal of Applied Sciences Research, Vol.4, pp.345-352, 2014.
16. V. Shojaei, R. Alinejad, M. Boroumand devlagh, "FEASIBILITY OF INTERNAL FACTORS OF MAZANDARAN PROVINCE TOURISM SPORT ABILITIES" , INDIAN JOURNAL OF FUNDAMENTAL AND APPLIED LIFE SCIENCES, Vol.4, pp.2716-2723, 2014.
17. T. Ashouri, M. Boroumand devlagh, A. F., "The condition of entrepreneurship process in Mazandaran sport organizations" , EUROPEAN ONLINE JOURNAL OF NATURAL AND SOCIAL SCIENCES, Vol.2, pp.2206-2210, 2013.
18. V. Shojaei, M. Boroumand devlagh, "Comparing Safety Conditions at Gymnasia A Case Study on Qazvin Province in Comparison with Iranian National Standard" , International Research Journal of Management Sciences, Vol.1, pp.63-67, 2013.
19. س. حسینی, م. برومند دولق, ع. براتی پور, "بررسی تاثیر شرایط مسابقه ای بر تبلیغات محیطی در لیگ برتر فوتبال" , پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, نسخه 12, صفحات:37-47, 1399.
20. م. برومند دولق, م. پورکیانی, ع. افروززه, "خلق دور حضوری و تجربه غرقه از طریق تکنولوژی واقعیت مجازی و اثر آن بر نگرش به برند و قصد خرید مشتریان محصولات ورزشی" , مدیریت و توسعه ورزش, 1399.
21. ر. رمضانی نژاد, م. برومند دولق, س. حبیب اله نتاج, ل. کشاورز, "بررسی مهارت ها و نگرش های شغلی دانش اموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان" , نشریه مدیریت و توسعه ورزش, نسخه 8, صفحات:159-174, 1398.
22. م. برومند دولق, س. حسینی, ع. افروزه, "تاثیر ابعاد جو فروشگاهی بر قصد خرید مشتریان محصولات ورزشی" , پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش, نسخه 11, صفحات:59-69, 1398.
23. ع. عظیمی, س. رضوی, م. برومند دولق, "شناسایی عوامل زمینهای تاثیرگذار بر استقرار کارآفرینی استراتژیک در کسب و کارهای ورزشی" , مدیریت و توسعه ورزش, نسخه 7, صفحات:69-87, 1397.
24. ر. رمضانی نژاد, م. برومند دولق, ف. احمدی, "اکوسیستم کارآفرینی: رویکردی جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش" , پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی, نسخه 8, صفحات:29-40, 1397.
25. ع. افتخاری, ح. گوهر رستمی, م. برومند دولق, "شناسایی موانع توسعه مدیریتی فوتبال زنان در ایران" , مدیریت و توسعه ورزش, نسخه 7, صفحات:143-163, 1397.
26. ه. هادیان, م. برومند دولق, س. امیرنژاد, م. نجفی, "برنامه راهبردی آکادمی های فدراسیون بسکتبال ایران" , پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, نسخه 13, صفحات:1-16, 1396.
27. ش. شفیعی, م. برومند دولق, ک. هژبری, س. سلخی, "رابطه بین برخی از عوامل جامعه پذیری با رشد مشارکت ورزشی جوانان" , فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی, نسخه 8, صفحات:113-126, 1395.
28. ع. عظیمی دلارستاقی, س. رضوی, م. برومند دولق, ا. تی تی دژ, "بررسی معیارهای مکان یابی در طراحی و ساخت اماکن ورزشی شهری" , پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, نسخه 12, صفحات:83-100, 1395.
29. م. سراجی, س. حسینی, م. احسانی, م. برومند دولق, "ارزیابی و بهینه سازی عملکرد فدراسیون های ورزشی منتخب جمهوری اسلامی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها" , مطالعات راهبردی ورزش و جوانان, نسخه 7, صفحات:151-162, 1395.
30. ا. قاسم زاده میرکلایی, م. برومند دولق, س. رضوی, "بررسی عوامل سوق دهنده و بازدارنده در واگذاری اماکن ورزشی وزارت ورزش و جوانان به هی ت های ورزشی" , پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, نسخه 10, صفحات:131-142, 1393.
31. س. رضوی, س. نیازی, م. برومند دولق, "طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش همگانی شهر مشهد با استفاده از دیدگاه علمی" , پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, نسخه 9, صفحات:49-60, 1393.
32. م. برومند دولق, ح. گوهر رستمی, م. اسماعیل زاده طلوعی, م. عسگرشمسی, "تحلیل محتوای کتاب راهنمای تدریس تربیت بدنی پایه ی ششم ابتدایی با رویکرد اهداف تربیتی" , پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, نسخه 3, صفحات:55-66, 1393.
33. م. برومند دولق, "بررسی موانع اشتغال فارغ التحصیلان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران" , پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, نسخه 7, صفحات:51-72, 1392.
34. م. برومند دولق, ا. فضلی درزی, ع. عظیمی دلارستاقی, "مطالعه دیدگاه دانشجویان و دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی نسبت به آینده شغلی" , پژوهش در ورزش دانشگاهی, صفحات:31-48, 1392.
35. ف. احمدی, م. برومند دولق, ر. رمضانی نژاد, "بررسی عوامل موثر بر حضور تماشاگران زن در استادیوم های فوتبال" , پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش.
36. م. برومند دولق, ع. براتی پور, ا. یادگاری, "تاثیرنگرش مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات از طریق ورزش بر ارزش ویژه برند(مطالعه موردی بانک سامان حامی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران)" , پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش.


 

مقالات علمی ارائه شده در همایش ها

 

1. M. Boroumand devlagh, "The Employment Strategies of Physical Education and Sport Sciences Graduates in Iran" , In FISU Conference. Gwangju 2015, 2015.
2. M. Boroumand devlagh, F. H., "Development Strategies of Iranian Women Employment in Sport Sector" , In Women s Empowerment in Sport, 2015.
3. ف. عبدزاده, س. کاشف, م. برومند دولق, م. فتاح پور, "تبیین مولفه های کارآفرینی در دانشکده های علوم ورزشی ایران" سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت, 1398.
4. م. برومند دولق, ر. نعلبندنژاد, "تعیین نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی نسبت به راه اندازی پارک های علم و فناوری ورزشی در دانشگاه ها" سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت, 1398.
5. م. برومند دولق, م. پورکیانی, ب. تقیان دینانی, "عوامل موثر بر راه اندازی و توسعه کسب و کارهای ورزشی در دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی" سومین کنگره ملی دستاوردهای علوم ورزشی و سلامت, 1398.
6. ف. احمدی, ر. رمضانی نژاد, م. برومند دولق, "اکوسیستم کارآفرینی: سیاست گذاری جدید برای توسعه کارآفرینی در ورزش" چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی, 1397.
7. م. برومند دولق, م. پورکیانی, ح. السعدون, "مقایسه موانع اشتغال دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران و عراق (مطالعه موردی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه بغداد)" چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی, 1397.
8. م. پورکیانی, م. برومند دولق, ا. حسنی محتشم, "بررسی مهارت های کارآفرینانه و قصد کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی" چهارمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی, 1397.
9. م. برومند دولق, م. نمازی زاده, ر. رضایی, "تاثیر امید به اشتغال بر میزان آمادگی کارآفرینی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی" سومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی, 1396.
10. ا. فضلی درزی, م. برومند دولق, "مدل ابعاد بهسازی اعضا هیت علمی رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی" اولین همایش ملی علوم ورزشیورزش،سلامت،جامعه, 1396.
11. س. عاشوری, م. برومند دولق, "رابطه ویژگی های شخصیتی و کارآفرینی سازمانی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشکدههای علوم ورزشی دانشگاههای دولتی تهران" سومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران, 1396.
12. ع. عیدانی, م. برومند دولق, م. پورکیانی, "بررسی شایستگی های کانونی شغلی دانشجویان ورودی وخروجی تربیت بدنی وعلوم ورزشی دانشگاه های شهر تهران" اولین همایش ملی علوم ورزشیورزش،سلامت،جامعه, 1396.
13. ع. عیدانی, م. پورکیانی, م. برومند دولق, "بررسی شایستگی های کانونی شغلی دانشجویان ورودی و خروجی تربیت بدنی دانشگاه های شهر تهران" اولین همایش ملی علوم ورزشیورزش،سلامت،جامعه, 1396.
14. م. برومند دولق, "صنعت EST و نوآوری در کارآفرینی ورزشی" دهمین همایش بین المللی علوم ورزشی, 1396.
15. ف. احمدی, ر. رمضانی نژاد, م. برومند دولق, س. قادری, "بررسی عوامل موثر بر حضور تماشاگران زن در استادیوم های ورزشی ایران" تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی, 1395.
16. ف. رضایی, م. برومند دولق, "شناخت و اولویت بندی علل بروز رفتارهای غیراخلاقی در محیط کاری ورزشی" پنجمین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی, 1395.
17. م. برومند دولق, ح. عیدی, ل. تاج الدین, ع. حاج محمدی, "بررسی رابطه بین هوش هیجانی و ویژگی های شخصیتی کارآفری ی دانشجویان تربیت بدنی کشور" تحولات علوم ورزشی در حوزه سلامت، پیشگیری و قهرمانی, 1395.
18. م. برومند دولق, م. پورکیانی, م. رستمی, "سرنوشت شغلی و چالش های اشتغال و کارآفرینی دانش آموختگان دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی تهران" دومین همایش ملی یافته های نوین در علوم ورزشی, 1395.
19. م. برومند دولق, م. قاسمی, م. قربانی, "روند حضور تماشاگران در استادیوم ها و آثار اقتصادی آن در لیگ حرفه ای فوتبال ایران" دومین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران, 1395.
20. ا. اسکندری, م. برومند دولق, ا. فضلی درزی, م. اصغری, "بررسی عوامل محیطی بر عملکرد داوران فوتبال در لیگ های ایران" نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی, 1394.
21. م. شهسواری, م. برومند دولق, ا. فضلی درزی, "شناسایی و بررسی عوامل موثربرآماده سازی دانش آموختگان کارآفرین درگروه ها و دانشکده های تربیت بدنی وعلوم ورزشی ایران" همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی, 1394.
22. ا. اسکندری, م. برومند دولق, ا. فضلی درزی, م. مرادی, "تاثیر عوامل امکانات و تجهیزات، شرایط زمانی و جوی بر عملکرد داوران فوتبال در لیگ های ایران" , 1394.
23. ا. اسکندری, م. برومند دولق, ف. یوسف پور, ا. فضلی درزی, "تاثیر عوامل اقتصادی بر عملکرد داوران فوتبال در لیگ های ایران" اولین همایش علمی پژوهشی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران, 1394.
24. ا. اسکندری, م. برومند دولق, ف. یوسف پور, م. مرادی, "بررسی عملکرد فردی و ارزیابی عملکرد بر عملکرد داوران فوتبال در لیگ های کشور" دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه, 1394.
25. ر. رنجبرنژاد, م. برومند دولق, ع. صفانیا, "بررسی بهره وری نیروی انسانی مدارس (مطالعه موردی دبیران تربیت بدنی شهر کرمان)" همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری, 1394.
26. س. محسنی, ب. اسکندری, م. برومند دولق, "بررسی میزان آشنایی و استفاده مدیریت استراتژیک در بین مدیران سازمان های ورزشی استان مازندران" اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران, 1394.
27. م. برومند دولق, "اشتغال دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی (دیروز - امروز - فردا" اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران, 1394.
28. م. برومند دولق, ف. احمدی, س. رضوی, "مقایسه دیدگاه تماشاگران مرد و زن در مورد حضور تماشاگران زن در استادیوم های ورزشی ایران" کنفرانس بین المللی مدیریت، فرهنگ و توسعه اقتصادی, 1394.
29. ر. رنجبرنژاد, م. برومند دولق, "بررسی بهره وری معلمبن زن تربیت بدنی" اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار, 1393.
30. س. قادری, م. برومند دولق, س. حسینی, "بررسی تاثیر عدالت سازمانی بر بی تفاوتی سازمانی کارکنان ادارات ورزش وجوانان استان کهگیلویه وبویراحمد" سومین همایش ملی دستاوردهای جدید در تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393.
31. ف. احمدی, م. برومند دولق, س. رضوی, "مطالعه ابعاد حضور تماشاگران زن در استادیوم های ورزشی ایران از دیدگاه مردان و زنان" سومین همایش ملی دستاوردهای جدید در تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393.
32. ف. خزایی, م. برومند دولق, ش. شهبازی, "بررسی رفتار پرسنل خدماتی بر حضور مجدد و کاهش پرخاشگری تماشاگران لیگ برتر بسکتبال" هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393.
33. م. برومند دولق, ع. افروزه, ع. حجی پور, "شناسایی موانع خصوصی سازی باشگاه های ورزشی به منظور ورود به بورس اوراق بهادار" هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393.
34. م. نجفی, ع. صفا نیا, م. برومند دولق, ه. هادیان, "تدوین برنامه استراتژیک آکادمی های فدراسیون والیبال ایران در حوزه های مدیریت و برنامه ریزی استعدادیابی و آموزش با استفاده از روش ترکیبی SWOT و AHP" هشتمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی, 1393.
35. ث. غفارزاده آهنگر, م. برومند دولق, م. حامی, "بررسی سکوت سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران" , 1393.
36. ث. غفارزاده, م. برومند دولق, م. حامی, "بررسی بی تفاوتی سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان مازندران" , 1393.
37. ع. صلاحی کجور, م. برومند دولق, "آسیب شناسی موانع به کارگیری نتایج پژوهش های دانشگاهی در تربیت بدنی و ورزش" اولین همایش ملی رویکردهای نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی, 1392.
38. م. برومند دولق, ا. فضلی, ت. عاشوری, "بررسی میزان بکارگیری فرایند کارآفرینی درسازمان های ورزشی" اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار, 1392.
39. ا. قاسم زاده میرکلائی, م. برومند دولق, م. غلامپور, ب. چشفر, ا. دانش راد, "شناسایی عوامل سوق دهنده دانشجویان غیرتربیت بدنی به انجام فعالیت های ورزشی و تفریحی" اولین همایش واکاوی و تبیین راهبردی فرمایشهای مقام معظم رهبری در حوزه ورزش همگانی و فعالیت بدنی, 1392.
40. م. برومند دولق, ا. فضلی درزی, ت. عاشوری, "وضعیت فرآیند مدیریت دانش در سازمان های ورزشی" کنفرانس بین المللی مدیریت، چالش ها و راه کارها, 1392.


 

کتابهای تالیفی و تصنیفی

1. "بهداشت و ورزش", آمل, 1397, شابک:9789649962764.
2. "نظارت و ارزشیابی در ورزش", شمال پایدار -وابسته به دانشگاه جامع علمی کاربردی, آمل, 1394, شابک:978-600-6819-89-1.
3. "آشنایی با ابعاد جنبش المپیک", شمال پایدار, آمل, 1393, شابک: 9786006819365.