--------------------------------------

شعرای دیولق

1-فرهاد نیک نفس

2-علی اقبال

3-رقیه ابراهیمی دولق