اوغوز نامه ها نام عمومی کتابی هایی است که در آن از گذشته تاریخی و اساطیری ترکان سخن به میان آمده است . اما امروزه اوغوزنامه ای در دست است که متن آن با الفبای ترکی اویغوری در قرن ۱۳ میلادی به نگارش در آمده و در قرن بیستم بارها چاپ شده است .

 

به نوشته دکتر جواد هئیت نسخه خطی آن در کتابخانه ملی پاریس نگهداری می شود . مته خان امپراتور ترکان هون که یکی از از امپراتوران بزرگ دنیای باستان بوده ، قهرمان اوغوزنامه ها می باشد . عده ای او را همان اوغوزخان دانسته اند .

 

 خواجه رشید الدین فضل الله همدانی ، شکل اسلامی اوغوزنامه را در جامع التواریخ و همچنین ابوالغازی بهادرخان در شجره تراکمه آورده اند . در داستان های اساطیری - تاریخی اوغوزخان و فرزندان او یعنی گون ،آی ،اولدوز ، گؤیْ ، داغ و دنیز اجداد فرا انسانی ترکان هستند .